Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals

5.3. Sol.licitud de renovació de llicència per a la venda ambulant en el mercat dels dijous

Tornar Imprimir

Descripció

Renovació de la llicència necessària per al manteniment d'una parada de venda ambulant en el mercat dels dijous. Aquesta autorització té una vigència d'un any, després de la qual s'haurà de sol.licitar la renovació de la mateixa, en el termini marcat per l'Ajuntament

Qui el pot sol·licitar?

El titular de la llicència d'una parada del mercat ambulant dels dijous

Requisits

Comptar amb la llicència per a la venda ambulant en el mercat dels dijous

Documentació a aportar

En el cas del Titular del lloc:

a) Fotocòpia DNI o NIE (permís de residència i treball per compte propi) en cas d'estrangers.
b) Dos fotografies mida de carnet.
c) Acreditació d'estar donat d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), en l'epígraf corresponent a l'activitat a desenvolupa.
d) Fotocòpia de l'últim rebut pagat en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social.
e) Acreditació d'estar donat d'alta en el Registre de la Direcció General d'Indústria i Comerç.
f) Fotocòpia del carnet de Manipulador d'Aliments, en els casos de llicència amb productes d'alimentació.
g) Pòlissa del segur obligatori de responsabilitat civil, així com l'últim rebut pagat.
h) Certificat de la Tresoreria Municipal d'estar al corrent amb les obligacions tributàries.
i) Fotocòpia cartilla del banc, amb el número de compte complet, en cas de domiciliació del pagament.

En el cas d'Autoritzat/s o Treballador/és:

- Llibre de família del titular, DNI i fotografia actual mida de carnet de cada familiar/treballador que desitge autoritzar.
- Contracte de Treball, DNI i Vida Laboral del treballador/és.Els esmentats documents exigits hauran de ser originals o fotocòpies compulsades, en cas contrari no produiran efectes.

On sol·licitar-lo?

Ajuntament de Benifaió
Oficina d'Atenció al Ciudatà - OAC
Pl. Major, 15 planta baixa - 46450 - Benifaió  Tel. 961 78 10 19  Fax. 961 79 41 38

Horari

De 9:00 h. a 14:00 h. de dilluns a divendres

Contacte

Agència de Desenvolupament Local
C/ Santa Bàrbara, 42  planta 1ª
Tel. 962 03 20 57 / Fax. 962 03 20 44
Correu electrònic: adl@benifaio.es

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 3 Mesos

Preu i forma de pagament

Les autoritzacions que es concedisquen estaran subjectes al pagament de la taxa establida en l'Ordenança Fiscal Municipal Vigent: 0'390658 euros/m2 dia.

L'interessat arreplegarà en el departament de Tresoreria, (1a planta de l'Ajuntament) la liquidació de la taxa corresponent, i efectuarà el seu abonament en el compte bancari indicat.

També podrà sol.licitar la domiciliació bancària del pagament, en el departament de Recaptació de l'Ajuntament ( Plaça Major, 15 planta 1a).

Normativa

Ordenança municipal sobre venda minorista no sedentària en el terme de Benifaió (BOP núm. 124 de 26-5-92).

Qui tramita la sol·licitud?

Agencia Desarrollo Local (ADL)

Descàrrega d´arxius

Et pot interessar...

banner inforatge
Portal Transparència
Carpeta Ciutadana
enllç calendari fiscal
Agenda Cultural
Banner Validacio Documents Electronics
Enlace Agricultura
Bústia ciutadana
enlace festivitats locals

Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es